Pedagógiai program


 

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZÉPFOKÚ INTÉZET GIMNÁZIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM

 

Készítették:                           dr. Stumpf Jánosné igazgató és az EAKI Gimnázium tanárai
Fenntartó képviselője:        dr. Kopasz Nóra

Pedagógia program  – érvényes 2020.szept 1-től felmenő rendszerben (pdf) >>

Pedagógiai program (pdf) >>

 

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS

1. JOGI STÁTUS

2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

2.1   CÉLOK, FELADATOK, ALAPELVEK
2.2  FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, CÉLOK

2.2.1 Nemzettudat, hazaszeretet
2.2.2 Demokratikus szellemiség
2.2.3 Érzelmi nevelés
2.2.4 Tolerancia
2.2.5 Fenntarthatóság, környezettudatosság
2.2.6 Egészségnevelés
2.2.7 Önálló munkára nevelés
2.2.8 Szociális érzékenység – Szociális kompetencia (önkéntesség)
2.2.9 A tanulás tanítása
2.2.10 Médiatudatosságra való nevelés
2.2.11 Gazdasági, pénzügyi nevelés

3. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

3.1 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS

3.1.1 Tehetséggondozás és felzárkóztatás
3.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelem

4. KULCSKOMPETENCIÁK-KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

4.1. ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ
4.2. IDEGEN NYELVI KOMMUNIKÁCIÓ
4.3. MATEMATIKAI KOMPETENCIA
4.4. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI KOMPETENCIA
4.5. DIGITÁLIS KOMPETENCIA
4.6. SZOCIÁLIS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIA
4.7. KEZDEMÉNYEZŐKÉPESSÉG ÉS VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIA
4.8. ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉPESSÉG
4.9. HATÉKONY, ÖNÁLLÓ TANULÁS

5. A KÉPZÉS RENDJE, OKTATÁS SZERKEZETE

5.1. A KÉPZÉSI IRÁNYOK, A KÉPZÉS SZAKASZAI

5.1.1 Képzési specialitásaink

5.2. TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE

5.2.1. Hagyományos felvételi eljárás /központi felvételi eljárás/
5.2.2. A rendkívüli felvételi eljárás

5.3 TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

5.4. TOVÁBBHALADÁS ÉS VIZSGÁK

5.4.1. Kisérettségi
5.4.2. Osztályozó vizsga
5.4.3. Különbözeti vizsga
5.4.4. Javító vizsga
5.4.5. Érettségi vizsga
5.4.6. Előrehozott érettségi vizsga

6. A PEDAGÓGIAI FOLYAMAT

6.1. AZ ISKOLAI ÉLET SAJÁTOSSÁGAI, JELLEMZŐI

6.2. ÉRTÉKELÉS ÉS ELLENŐRZÉS

6.2.1 A tanulmányi munka ellenőrzése és értékelése
6.2.2. Osztályozás alóli mentesítés

6.3. AZ ISKOLAI ÉLET ÉS MUNKAREND
6.4. A TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

7. ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLAI KÖZÉLETBEN

7.1. TANULÓI RÉSZVÉTEL
7.2. SZÜLŐI RÉSZVÉTEL

8. HAGYOMÁNYAINK

9. TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK

10. FELTÉTELEK

10.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
10.2. TÁRGYI FELTÉTELEK

10.2.1. Termek és kiegészítő helyiségek
10.2.2. Oktatási eszközök

10.3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

11. A TOVÁBBKÉPZÉS SZINTJEI ÉS FORMÁI

12. A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

13. HELYI TANTERVEK

ANGOL NYELV
BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN
ÉNEK-ZENE
FIZIKA
FÖLDRAJZ
INFORMATIKA
KÉMIA
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
MATEMATIKA
MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
NÉMET NYELV
OSZTÁLYFŐNÖKI
TÁRSADALOMISMERET
TESTNEVELÉS
TÖRTÉNELEM
MŰVÉSZETI NEVELÉS
VIZUÁLIS KULTÚRA

 

Bevezetés

 

” A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele,
hogy a tettek a szavakkal összecsengjenek”

(Seneca)

Szándékunk a jelölt idézet alapján működtetni iskolánkat. Nem előzmény nélküli e nemes cél.

Az 1991 óta működő EAKI Gimnázium létrehozásánál, annak továbbfejlesztésénél is a kiindulópont, a társadalmi igény, s jelenleg is a tapasztalatok és a közben alakuló egyéni és változó világunk igénye motivált bennünket.
Magyarország nemzetközi helyzete mobil, az európai normákhoz való igazodást igényli Uniós tagságunk is.

Az oktatásra ez annyiban is kihat, hogy több szinten kell már másként teljesíteni:

Az általános műveltség fogalomköre bővül napjainkra, alapvető életvezetési ismeretek is bele kell, hogy tartozzanak (kreatív, problémákra érzékeny, azt ismeretei alapján megoldani képes ifjúság oktatásának megvalósítása).
Nem a nevelés, hanem az ismeretbővítés dominál a szakmai irányú tájékozottság felkínálásánál.
Az általunk kínált lehetőségekkel való élni akarás illetve tudás már nevelési célunk.

Az idegen nyelvek ismerete, jártasság megszerzése e területeken, nem öncél, nem csupán bölcsesség, hanem az együttműködés eszköze. Alapelvünk itt is a választási szabadság, de teljesítményorientáltsággal. A nemzetközi vérkeringésbe bekerülni nemcsak az adott nyelvek ismeretét jelenti, hanem az általa hordozott kultúra és maga-tartásforma elfogadását, ehhez való alkalmazkodást is.

Európaiságunk akkor lehet valós, ha nemzeti identitástudatunk nem csorbul. A magyar nyelv, a múlt tudat, a társadalomismeret, hagyományaink, nemzetközi hírnevet is szerzett tudósaink tisztelete és példája tehet e téren bölccsé. Tetteink és szavaink az iskola tantervi koncepciójában körvonalazódnak. Sikerünk reményét, a gyakorlatban eddig szerzett oktatási és nevelési tapasztalatunk táplálja.

A modern társadalmakban is fontos az egyén, de intelligenciája önmagában kevés.
Sem fizikai, sem szellemi munkában, sem műszaki fejlesztésben nem elég az egyéni csúcsteljesítmény. Kooperációs képességek nélkül nehéz boldogulni. Az együtt-működés technikájának elsajátítása, a közös munka sikere, az eredmények értékelése alapelveink újabb állomása.

A tanterv teljesítése kevés. Alapelvünk a rendszerben résztvevők: tanulók és a tanárok, szülők személyiségére való odafigyelés. Gyermekbarát pedagógiai kultúra kialakítása csak akkor lehetséges, ha a gépezetben e három elem együttműködik. Feladatvállaló, döntésképes felnőttek és gyerekek kapcsolata a nyitottságon át valósulhat meg. Közös programok, ünnepek, kirándulások hatékonyan fejlesztik e célunkat.

A pedagógusok, az iskolai munkában résztvevők képzettsége, tehetsége olyan legyen, hogy képesek legyenek az egyéni különbségeket és az eltérő szociokulturális háttérből eredő igényeket tolerálni és kezelni.

Az iskolában alkalmazott módszerek rugalmassága annyira alapelvünk, amennyire ezt igényli a tanulók változó életkorához való alkalmazkodás. A tanítási gyakorlatban az egyoldalú tanít – tanul viszony helyett, tanulásszervezés legyen. A pedagógus segít, szervez, irányít. Teret ad a véleményalkotásra, együtt a csoport hasznosít. Életben tartja a feladatok megoldása során is a kitartás és türelem képességét.

A felzárkóztatás, az eltérő iskolatípusból való átlépés segítése alapelvünk fontos része a múlt gyakorlatában és a jelen pedagógiai program szándékainak megvalósításában egyaránt. Kis létszámú tanulócsoportok, a családias légkör munkánk feltétele.

Választási szabadságot biztosítani a tehetséggondozásban.  Sikerorientált egyének. A kétszintű érettségi (jelenleg a sikeres érettségi, felvételi) követelményeinek való megfelelés eléréséhez külön órakeretet biztosítunk, önállóságuk, cselekvő tanulásuk fejlesztése, ismeretanyaguk (bölcsességük) bővítése céljából.

Alapelveink, kitűzött céljaink biztosítani szándékoznak mindazt, amit az 1993.LXXIII. 25. § (1) bekezdése a Közoktatási törvény szövegében meghatároz:
“A tanulók rendszeres oktatása, alapműveltségi vizsgára, érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára történő felkészítése az iskola feladata.”

Ebben a feladatban a szavak és tettek összhangja alapján kívánunk részt venni! Tudatosan alakítjuk mindennapjainkat a humánus iskola megvalósítására, hogy ” kiművelt emberfők “, elégedett, sikeres emberek együttműködése célt érjen.

Alapelvek

1991-ben a rendszerváltás lehetővé tette, hogy a középiskolai képzésben az oktatás területén olyan formák is megjelenhessenek, melyek különböző alternatívákat megengednek. Az EAKI Speciális Gimnázium alapítói ezt a lehetőséget ragadták meg, és legyőzve az alapítás nehézségeit létrehoztak egy alapítványi formában működő új típusú iskolát.

Az oktatás sikerességét 3 évre felosztott speciális óratervvel, gyermekközpontú pedagógiai módszerek alkalmazásával értük el. A felzárkózásra nem képes tanulóknak a hagyományos négyéves képzést biztosítottuk.

A gimnázium a magyar és külföldi főiskolákkal és egyetemekkel szoros együttműködést igyekezett kialakítani a célirányos, eredményes továbbtanulásra történő felkészítés érdekében. A nyelvi képzés is hazai, valamint nemzetközi nyelvvizsgára való felkészítés szerint zajlott. A tanulmányi idő alatt két idegen nyelv /angol kötelező/ művészeti nevelés, számítástechnika műveltségi területek bevezetésével alkalmazkodott a kor elvárásaihoz. Az iskola speciális jellegét mutatta az is, hogy max. 20 fős osztályokban történt az oktatás. A nyelvi képzés 10 fős csoportokban folyt. Iskolánkban az egyéni foglalkozás kapott nagy hangsúlyt akár felzárkóztatás, érettségire vagy főiskolára-egyetemre való felkészítés volt a cél.

A NAT 1998. szeptemberi bevezetése nem tette lehetővé iskolánkban a nálunk „hagyományos” 3 éves képzést. A helyi tantervünkben azért a meghatározott arányok mellett figyelembe vettük az iskolánkban meglévő specialitásokat, a szülők és tanulók iskolánkhoz fűzött elvárásait, valamint azt, hogy a gimnáziumunkban tanultakat / idegen nyelvek, számítástechnika, stb./ felnőtt életükben is hasznosítani tudják. Természetesen a praktikum mellett fontos szerepet kapott a tanulók képességének és műveltségének fejlesztése. Kiemelkedő szerepet szánunk az iskolai nevelésnek, a tanulási módszerek megismertetésének, a tanulási szokások kialakításának és az egészséges életmód mindennapi életbe való beépítésének.

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatalának módja, a program elhelyezése

A teljes program megtekinthető az EAKI Gimnázium titkárságán, a fenntartó irattárában és elektronikus formátumban az iskola honlapján.

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZÉPFOKÚ INTÉZET  GIMNÁZIUM

 

A pedagógiai program letölthető formátumban (pdf) >>