Házirend


Az EAKI Gimnázium

HÁZIRENDJE

TARTALOM

1. Bevezető

2. Jogszabályi háttér

3. A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése

4. A munkarenddel kapcsolatos szabályok

5. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok

6. Tanulói jogok, szabályok, a tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok

7. Diákönkormányzat

8. Tanulói kötelezettségek

9. A tanulók jutalmazásának elvei és formái; a fegyelmező intézkedések formái és

alkalmazásának elvei

10. Tanulmányi munkával kapcsolatos szabályok

11. Vizsgák rendje

12. Tankönyvellátás

13. Az iskola helyiségeinek használatával kapcsolatos szabályok

14. Védő, óvó rendszabályok

15. Tűz és bombariadó

16. Záró rendelkezések

A Házirend hatálya, kihirdetése, egyeztetetés

 

EAKI Gimnázium

 

  1. BEVEZETŐ
  • A Házirend az iskolánk belső életét szabályozza. Tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek biztosítják az eredményes munkavégzés feltételeit, a diákok jogainak és kötelességeinek érvényesítési szabályait.
  • A Házirend előírásai érvényesek az iskola diákjaira és dolgozóira az iskola egész területén, az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken – pl. osztálykirándulás, szalagavató bál, tábor stb. -, továbbá a pedagógiai programunk végrehajtásához kapcsolódó egyéb rendezvényeken.
  • A Házirendet minden belépő diáknak el kell olvasnia az iskola honlapján, és „beiratkozáskor” aláírásával nyilatkozni arról, hogy ezt magára nézve érvényesnek elfogadja.

2. Jogszabályi háttér

  • 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
  • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
  • 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről nyilvánításról

A Házirend megtekintése pdf-ben >>